Käyttö- ja toimitusehdot

 

Yleistä


Numen verkkopalvelu, www.samuliperala.fi (jäljempänä "palvelu") on Numenin tuottama palvelu. Avaamalla Tämän verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä "asiakas") sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei asiakkaalla ole oikeutta käyttää palvelua.

Asiakkaan ja verkkovalmennusten välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä www.samuliperala.fi -internetsivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet palvelun käyttöehdot. Mikäli johonkin palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelun erityisehtoja.

Muutokset käytötehdoissa ja palvelussa

Numenilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan www.samuliperala.fi verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Numen pyrkii kehittämään palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Numenilla on oikeus muuttaa tai poistaa palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, Numen pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

 

Palvelun toimittaminen ja käyttö
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Verkkovalmennukset ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Numenilla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Numenilla on oikeus estää sellainen palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Numenia taikka on muutoin käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Numen voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää asiakkaan pääsyn palveluun.

 

Palvelun käyttö

Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Numenille 

Tiettyjen palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä tai tuotteiden toimituksen kannalta tarpeellisten yhteystietojen luovuttamista www.samuliperala.fi -sivustolle.

 

Tunnisteet / Tuotelinkit
Asiakkaan www.samuliperala.fi -sivustolta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) / tuotelinkit säilyvät Numenin omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä www.samuliperala.fi -sivuston asiakaspalveluun.([email protected]) Numenillaon tällöin oikeus sulkea asiakkaan pääsy palveluun.

Numenilla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

 

Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Numenilla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Numenillla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Mikäli Numen lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle asiakkaalle, maksettuja rahoja ei palauteta.

 


Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus


Numen ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Numen ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkaalle palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Numen ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava Numenilta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Numenin vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

 

Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Numenille, sopimuskumppaneille, palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Numenille tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.


Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat verkkovalmennuksilla tai sen sopimuskumppaneilla. Numenilla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon asiakkaan palvelun kautta palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa Numenin liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Numenilta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää palvelua Numenin tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 6 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä.

 

Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

 

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki palvelun pääsivulle www.samuliperala.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Numenin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

 


Tietosuoja

 

Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Numen pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Numen ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Numenin käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

Evästeet


Palvelussa käytetään evästeitä.

 

Käyttöoikeuden voimassaolo

 

Käyttöoikeuden rajoittaminen

Numenilla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö asiakkaalta.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

 

 

Yhteystiedot


Numenin yhteystiedot ilmenevät palvelun kotisivuilta.

 

Käyttöoikeuden siirto


Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Numenin etukäteistä kirjallista suostumusta. Numenilla on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

 

Ehtojen voimassaolo


Nämä ehdot tulevat voimaan 2.2.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin palvelun asiakkuuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Numenin Internet-palveluiden käyttöehdot.


Asiakkaan vakuutus


Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

 

Muita erityisehtoja palvelun käyttäjille

Numenilla on verkkovalmennuksiin erikoistunut palvelu.

Tuotelinkit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ja/tai tuotelinkkejä ei ole luvallista luovuttaa toiselle eikä käyttäjälle ole lupa jakaa palvelusta hankittua materiaalia toisille.
Väärinkäytöstä käyttäjätunnus ja/tai tuotelinkki suljetaan välittömästi.
Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Numenille ([email protected])

Palveluiden peruuttaminen

Verkkokurssin ja tapahtumaan osallistumisen voi peruuttaa ottamalla yhteys asiakaspalveluun ([email protected])

Tapahtumien peruutusehdot

Tapahtumille annamme kuluttajasuojalain mukaisen 14 päivän vaihto-ja palautusoikeuden tilauspäivästä lukien. Mikäli peruutus tehdään vähintään viikko ennen tapahtumapäivää, palautetaan puolet lipun hinnasta, josta vähennettynä toimistokulut 10€. Tämän ehtona on lääkärintodistus tai muu vastaava luotettava selvitys peruuntumisen syistä (selvitys toimitettava 14 päivän sisällä peruutuksesta)

Mikäli peruutus tehdään 6-1 päivää ennen tapahtumapäivää, lipun hintaa ei palauteta.

Mikäli peruutus tehdään tapahtumapäivänä tai sen jälkeen, lipun hintaa ei palauteta. Lipun voi kuitenkin luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttämätöntä lippua ei hyvitetä. Mikäli asiakas osallistuu tilaisuuteen, ei vaihto- ja palautusoikeus ole enää voimassa.

Materiaalien käyttöoikeus

Materiaalien kaikki oikeudet säilyvät aina materiaalien tuottajilla tai Numenilla. Palvelussa olevien materiaalien kaikenlainen kopiointi, jakaminen, jälleenmyyminen on ehdottomasti kielletty.

 

Maksaminen


Maksulliset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Visa, Visa Electron, Mastercard credit / debit.


Tietojenkäsittely ja yksityisyydensuoja

Maksunvälittäjänä toimii Stripe.  Stripe -maksupalvelun kautta tehdyt maksut, jäävät Stripen tietoon. Asiakas voi milloin tahansa poistaa luottokorttitietonsa palvelusta.

Palvelu tallentaa vain ne tiedot jotka ovat välttämättömiä jäsenyyden toimittamisen kannalta.

 


Numen poistaa asiakkaan tiedot kirjallisen pyynnön perusteella.
Asiakkaat liittyvät automaattisesti Numenin postituslistalle, listalta voi poistua koska tahansa.